Xu Hướng 3/2024 # Mẫu Sáng Kiến Kinh Nghiệm Chuẩn Mẫu Sáng Kiến Kinh Nghiệm Dành Cho Giáo Viên # Top 6 Xem Nhiều

Bạn đang xem bài viết Mẫu Sáng Kiến Kinh Nghiệm Chuẩn Mẫu Sáng Kiến Kinh Nghiệm Dành Cho Giáo Viên được cập nhật mới nhất tháng 3 năm 2024 trên website Ppvf.edu.vn. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất.

CẤU TRÚC SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM

BÌA CHÍNH

BÌA PHỤ

MỤC LỤC

DANH MỤC CHỮ CÁI VIẾT TẮT

A. MỞ ĐẦU

1. Lý do viết sáng kiến (tính cấp thiết)

2. Mục tiêu của sáng kiến (Đích cần đạt tới)

2.1. Mục tiêu chung

2.2. Mục tiêu cụ thể

3. Giới hạn của sáng kiến

3.1. Về đối tượng nghiên cứu (vấn đề gì, phạm vi?)

3.2. Về không gian (ở đâu?)

3.3. Về thời gian (Từ đâu đến đâu, hiện tại và trong tương lai?)

B. NỘI DUNG

1. Cơ sở viết sáng kiến

1.1. Cơ sở khoa học (Các khái niệm cơ bản, lý thuyết, kết luận khoa học trên các tạp chí chuyên ngành, lý luận khoa học, luận chứng khoa học về vấn đề lựa chọn nghiên cứu của sáng kiến)

1.2. Cơ sở chính trị, pháp lý

2. Thực trạng của vấn đề cần giải quyết

– Miêu tả, phân tích hiện trạng vấn đề cần giải quyết; các nhân tố, các điều kiện ảnh hưởng tới vấn đề cần giải quyết của sáng kiến.

– Chỉ ra những hạn chế (hiện trạng tiêu cực) cần giải quyết.

– Tìm ra nguyên nhân của những hạn chế trên.

3. Các giải pháp/biện pháp thực hiện

– Bằng cách nào/làm như thế nào để giải quyết những nội dung cụ thể của sáng kiến cần giải quyết.

– Yêu cầu cụ thể, rõ ràng, thực tế, khả thi; chỉ ra được cách thức (phương pháp) triển khai thực hiện giải quyết vấn đề; có sản phẩm minh chứng; điều kiện để thực hiện; chủ thể thực hiện).

4. Hiệu quả của sáng kiến

4.1. Ý nghĩa thực tiễn của sáng kiến (Các tác động đến thực tiễn mang lại từ việc thực hiện sáng kiến (chính là hiệu quả); khả năng chuyển giao ứng dụng cho đơn vị/địa bàn khác)

4.2. Đối tượng hưởng lợi của sáng kiến (Ai? Lợi gì?)

C. KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ

1. Kết luận (tóm tắt kết quả của sáng kiến, vấn đề sáng kiến giải quyết là gì?; Cần thực hiện những nhiệm vụ gì?; Thực hiện bằng cách nào?; Ý nghĩa/tác động sẽ đem lại như thể nào?.

2. Kiến nghị (nêu cụ thể đối tượng kiến nghị, nội dung kiến nghị; với Ai?; nội dung gì?)

TÀI LIỆU THAM KHẢO (theo quy định, xếp theo thứ tự α)

PHỤ LỤC (nếu có)

BÌA CHÍNH

TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN

TÊN ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

————————–

TÊN SÁNG KIẾN:……………………………………

TÁC GIẢ:

CHỨC VỤ:

ĐƠN VỊ CÔNG TÁC:

….., THÁNG ….. NĂM ……..

BÌA PHỤ

TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN

TÊN ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

TÊN SÁNG KIẾN:……………………………………

TÁC GIẢ:

CHỨC VỤ:

LĨNH VỰC CHỌN NGHIÊN CỨU:

ĐƠN VỊ CÔNG TÁC:

….., THÁNG ….. NĂM ……..

Lưu ý:

1. Sáng kiến phải được viết theo đúng CẤU TRÚC quy định.

2. Độ dài của sáng kiến tối đa là 35 trang và tối thiểu là 20 trang. Không kể: trang BÌA CHÍNH, BÌA PHỤ, MỤC LỤC, DANH MỤC CHỮ CÁI VIẾT TẮT, TÀI LIỆU THAM KHẢO, PHỤ LỤC.

3. Các mục chính như: A. MỞ ĐẦU; B. NỘI DUNG; C. KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ; TÀI LIỆU THAM KHẢO; PHỤ LỤC phải sang trang mới. Các mục còn lại trình bày sao cho phù hợp, khoa học.

4. Cần đối tỷ lệ giữa: Cơ sở viết sáng kiến (khoảng 4-6 trang), Thực trạng của vấn đề cần giải quyết (khoảng 5-7 trang), các giải pháp/biện pháp thực hiện (khoảng 6-22 trang).

5. Không chọn vấn đề quá nhỏ và không chọn vấn đề quá lớn để viết sáng kiến.

6. Phải có đơn yêu cầu công nhận sáng kiến (Phụ lục 01 – Ban hành kèm theo Thông tư số 18/2013/TT-BKHCN ngày 01 tháng 8 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ).

7. Báo cáo kết quả hoạt động sáng kiến giai đoạn từ … đến ….. của ….. (Phụ lục 4 – Ban hành kèm theo Thông tư số 18/2013/TT-BKHCN ngày 01 tháng 8 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ).

PHỤ LỤC SỐ 01

ĐƠN YÊU CẦU CÔNG NHẬN SÁNG KIẾN

Kính gửi: ……………………………………………….

Số TT

Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Nơi công tác (hoặc nơi thường trú)

Chức danh

Trình độ chuyên môn

Tỷ lệ (%) đóng góp vào việc tạo ra sáng kiến (ghi rõ đối với từng đồng tác giả, nếu có)

Là tác giả (nhóm tác giả) đề nghị xét công nhận sáng kiến……………

– Chủ đầu tư tạo ra sáng kiến (trường hợp tác giả không đồng thời là chủ đầu tư tạo ra sáng kiến): ……………………………………

– Lĩnh vực áp dụng sáng kiến…………………………

Ngày sáng kiến được áp dụng lần đầu hoặc áp dụng thử, (ghi ngày nào sớm hơn)

………………………………………………………………….

– Mô tả bản chất của sáng kiến

………………………………………………………

– Những thông tin cần được bảo mật (nếu có):

………………………………………………………………….

– Các điều kiện cần thiết để áp dụng sáng kiến:

………………………………………………………

– Đánh giá lợi ích thu được hoặc dự kiến có thể thu được do áp dụng sáng kiến theo ý kiến của tác giả

………………………………………………………

– Đánh giá lợi ích thu được hoặc dự kiến có thể thu được do áp dụng sáng kiến theo ý kiến của tổ chức, cá nhân đã tham gia áp dụng sáng kiến lần đầu, kể cả áp dụng thử (nếu có)

………………………..…………………………

– Danh sách những người đã tham gia áp dụng thử hoặc áp dụng sáng kiến lần đầu (nếu có):

Số TT Họ và tên Ngày tháng năm sinh Nơi công tác (hoặc nơi thường trú) Chức danh Trình độ chuyên môn Nội dung công việc hỗ trợ

Tôi (chúng tôi) xin cam đoan mọi thông tin nêu trong đơn là trung thực, đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

……, ngày … tháng… năm ………

…………….

PHỤ LỤC SỐ 04

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SÁNG KIẾN

GIAI ĐOẠN TỪ …. ĐẾN………. CỦA………………

Kính gửi: Sở Khoa học và Công nghệ……………………

Sở Giáo dục và Đào tạo ………………..

I. Công nhận sáng kiến

1. Lĩnh vực hoạt động của Cơ quan/Đơn vị1

2. Tổng sốgiải pháp được đề nghị công nhận sáng kiến

3. Tổng sốsáng kiến được công nhận

4. Biểu tổng hợp

STT

Họ và tên tác giả

Tên sáng kiến

Mô tả tóm tắt bản chất của sáng kiến

Lợi ích kinh tế – xã hội có thể thu được do áp dụng sáng kiến

II. Áp dụng, chuyển giao sáng kiến

1. Áp dụng sáng kiến

– Tổng số sáng kiến đang được áp dụng.

– Tổng mức đầu tư của Nhà nước.

– Tổng số tiền làm lợi của các sáng kiến đangđược áp dụng.

– Tổng số tiền trả thù lao cho tác giả sáng kiến.

——————————–

1 Điện tử, viễn thông, tự động hoá công nghệ thông tin; Nông lâm ngư nghiệp và môi trường. Cơ khí, xây dựng, giao thông vận tải. Dịch vụ (ngân hàng, du lịch, giáo dục, y tế…)

Khác…..

– Biểu tổng hợp.

STT

Họ và tên tác giả

Tên sáng kiến

Mức đầu tư của Nhà nước để tạo ra sáng kiến

Hiệu quả áp dụng

(Tiền làm lợi và các lợi ích khác)

Thù lao trả cho tác giả

2. Chuyển giao sáng kiến

– Tổng số sáng kiến được chuyển giao:

Advertisement

– Tổng số tiền thu từ chuyển giao sáng kiến:

– Biểu tổng hợp:

STT

Họ và tên tác giả

Tên sáng kiến

Giá chuyển giao

Số lần chuyển giao

Thù lao trả cho tác giả

III. Huỷ bỏ việc công nhận sáng kiến

STT

Họ và tên tác giả

Tên sáng kiến

Lý do hủy bỏ2

IV. Các biện pháp khuyến khích

1. Nâng lương, nâng bậc trước thời hạn

– Tổng số cán bộ được nâng lương trước thời hạn do có sáng kiến được công nhận:

– Biểu tổng hợp:

STT

Họ và tên tác giả

Tên sáng kiến

Tình trạng áp dụng

(Đang áp dụng/Áp dụng thử)

[1] Nêu rõ lý do hủy bỏ việc công nhận sáng kiến nếu thuộc các trường hợp quy định tại Khoản 3 Điều 9 của Thông tư số 18/2013/TT-BKHCN hướng dẫn thi hành một số quy định của Điều lệ Sáng kiến.

2. Ưu tiên cấp kinh phí nghiên cứu phát triển và hoàn thiện, áp dụng sáng kiến

– Tổng số sáng kiến được cấp kinh phí nghiên cứu phát triển và hoàn thiện, áp dụng sáng kiến:

– Biểu tổng hợp:

STT

Họ và tên tác giả

Tên sáng kiến

Kinh phí hỗ trợ của tư nhân

(nếu có)

Kinh phí hỗ trợ của Nhà nước (nếu có)

Dự kiến kết quả (khả năng mang lại lợi ích của sáng kiến)

Nơi nhận:

(Ghi rõ chức vụ và đóng dấu nếu có)

Sáng kiến kinh nghiệm: Một số biện pháp giúp học sinh lớp 4 làm tốt bài văn miêu tả

Tài liệu vẫn còn, mời các bạn tải về để xem tiếp

Top 10 Lợi Ích Kinh Tế Của Sáng Kiến Kinh Nghiệm

Khám phá Top 10 lợi ích kinh tế của sáng kiến kinh nghiệm trong bài viết hấp dẫn trên Nào Tốt Nhất. Cải thiện năng suất, tăng trưởng doanh thu và tạo cơ hội kinh doanh.

Sáng kiến kinh nghiệm đơn giản là việc tạo ra những ý tưởng mới và cải tiến dựa trên kinh nghiệm đã có. Đó là quá trình sáng tạo và thử nghiệm những ý tưởng mới để cải thiện hoặc tăng cường hiệu quả của một công việc, sản phẩm hoặc dịch vụ. Điều này bao gồm việc áp dụng kiến thức, kỹ năng và nhận thức để tạo ra sự tiến bộ và phát triển.

Sáng kiến kinh nghiệm đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy sự phát triển kinh tế. Đối với doanh nghiệp, sáng kiến kinh nghiệm có thể mang lại nhiều lợi ích kinh tế, từ tăng cường năng suất lao động đến tạo ra cơ hội kinh doanh mớBằng cách áp dụng sáng kiến kinh nghiệm, doanh nghiệp có thể cải thiện chất lượng sản phẩm và dịch vụ, tiết kiệm chi phí sản xuất, và tăng cường cạnh tranh trên thị trường. Tiếp theo, chúng ta sẽ đi vào chi tiết về những lợi ích kinh tế của sáng kiến kinh nghiệm.

Sáng kiến kinh nghiệm giúp tăng cường năng suất lao động bằng cách cải thiện quy trình làm việc và tối ưu hóa công việc. Bằng cách đề xuất những cách làm mới, nhân viên có thể tiết kiệm thời gian và công sức trong quá trình làm việc. Kết quả là năng suất lao động tăng lên, giúp doanh nghiệp tạo ra nhiều sản phẩm và dịch vụ hơn mà không tăng thêm chi phí.

Sáng kiến kinh nghiệm giúp doanh nghiệp cải thiện chất lượng sản phẩm và dịch vụ của mình. Bằng cách áp dụng những ý tưởng mới và cải tiến, doanh nghiệp có thể tạo ra sản phẩm và dịch vụ độc đáo và tốt hơn. Điều này không chỉ làm hài lòng khách hàng hiện tại, mà còn thu hút được đối tượng khách hàng mớVới chất lượng sản phẩm và dịch vụ tốt, doanh nghiệp có thể tạo lòng tin và tăng cường mối quan hệ với khách hàng.

Sáng kiến kinh nghiệm có thể giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí sản xuất. Bằng cách tìm ra những cách tiết kiệm và tối ưu hóa quy trình sản xuất, doanh nghiệp có thể giảm thiểu lãng phí và tăng hiệu suất sử dụng tài nguyên. Điều này giúp giảm chi phí và tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường.

Sáng kiến kinh nghiệm mở ra cơ hội kinh doanh mới cho doanh nghiệp. Bằng cách tìm kiếm và áp dụng những ý tưởng mới, doanh nghiệp có thể phát triển các sản phẩm hoặc dịch vụ mới để đáp ứng nhu cầu của thị trường. Điều này giúp doanh nghiệp mở rộng thị trường tiềm năng và tăng doanh thu.

Sáng kiến kinh nghiệm giúp doanh nghiệp tăng cường cạnh tranh trên thị trường. Bằng cách áp dụng những ý tưởng mới và cải tiến, doanh nghiệp có thể tạo ra sự khác biệt và nổi bật so với đối thủ. Điều này giúp doanh nghiệp thu hút khách hàng và tăng cường vị thế của mình trên thị trường cạnh tranh.

Sáng kiến kinh nghiệm đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế. Bằng cách tạo ra những ý tưởng mới và cải tiến, doanh nghiệp tạo ra sự tiến bộ và phát triển. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến doanh nghiệp mà còn ảnh hưởng đến toàn bộ nền kinh tế. Sự phát triển kinh tế tạo ra nhiều cơ hội việc làm, thu hút đầu tư và tăng thu nhập cho các cá nhân và tổ chức.

Sáng kiến kinh nghiệm giúp doanh nghiệp tăng khả năng thu hút khách hàng. Bằng cách tạo ra những sản phẩm và dịch vụ mới và độc đáo, doanh nghiệp có thể thu hút sự quan tâm và sự chú ý của khách hàng. Điều này giúp tăng doanh số bán hàng và tăng doanh thu.

Sáng kiến kinh nghiệm giúp xây dựng lòng tin và tăng cường mối quan hệ với khách hàng. Bằng cách cung cấp những sản phẩm và dịch vụ tốt hơn, doanh nghiệp có thể tạo lòng tin và sự tin tưởng từ phía khách hàng. Điều này giúp tạo mối quan hệ lâu dài và tăng cường sự trung thành của khách hàng.

Sáng kiến kinh nghiệm giúp nâng cao uy tín và danh tiếng của doanh nghiệp. Bằng cách áp dụng những ý tưởng mới và cải tiến, doanh nghiệp có thể tạo ra sản phẩm và dịch vụ tốt hơn và đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Điều này giúp xây dựng uy tín và danh tiếng của doanh nghiệp trong ngành công nghiệp.

Sáng kiến kinh nghiệm đóng góp vào sự tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận của doanh nghiệp. Bằng cách tạo ra những sản phẩm và dịch vụ mới và cải tiến, doanh nghiệp có thể thu hút được khách hàng và tăng doanh số bán hàng. Điều này dẫn đến tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận.

Công ty A đã áp dụng công nghệ mới vào quy trình sản xuất của mình. Thông qua việc tự động hóa và sử dụng trí tuệ nhân tạo, công ty đã tăng hiệu suất sản xuất, giảm thời gian gia công và tối ưu hóa quy trình làm việc. Kết quả là công ty A đã tiết kiệm được chi phí sản xuất và tăng cường cạnh tranh trên thị trường.

Công ty B đã phát triển một dịch vụ mới và độc đáo để thu hút đối tượng khách hàng mớBằng cách tìm hiểu nhu cầu của khách hàng và áp dụng sáng kiến kinh nghiệm, công ty đã tạo ra một dịch vụ đáp ứng được nhu cầu và mong muốn của khách hàng. Kết quả là công ty B đã mở rộng thị trường tiềm năng và tăng doanh thu.

Công ty C đã tạo ra một sản phẩm độc đáo và sáng tạo thông qua sáng kiến kinh nghiệm. Bằng cách áp dụng những ý tưởng mới và cải tiến, công ty đã phát triển một sản phẩm đáp ứng được nhu cầu của khách hàng và có sự khác biệt so với sản phẩm của đối thủ. Kết quả là công ty C đã tạo được lòng tin và danh tiếng trong ngành công nghiệp.

Sáng kiến kinh nghiệm là một điều đáng đầu tư cho doanh nghiệp. Bằng cách áp dụng sáng kiến kinh nghiệm, doanh nghiệp có thể tăng cường cạnh tranh, tạo ra những sản phẩm và dịch vụ tốt hơn, và tăng trưởng kinh tế.

Để khám phá và áp dụng sáng kiến kinh nghiệm, doanh nghiệp cần khuyến khích sự sáng tạo và ghi nhận ý tưởng từ tất cả các thành viên trong tổ chức. Đồng thời, doanh nghiệp cần tạo ra một môi trường làm việc khuyến khích và hỗ trợ phát triển ý tưởng mớ

Thực hiện sáng kiến kinh nghiệm có thể gặp một số rủi ro như sự thất bại của ý tưởng mới hoặc mất thời gian và nguồn lực để thử nghiệm ý tưởng. Tuy nhiên, những rủi ro này có thể được giảm thiểu thông qua việc nghiên cứu và lựa chọn ý tưởng phù hợp.

Với những lợi ích mà sáng kiến kinh nghiệm mang lại, chúng ta khuyến nghị doanh nghiệp đầu tư và phát triển sáng kiến kinh nghiệm trong kinh tế. Hãy khám phá và áp dụng sáng kiến kinh nghiệm để nâng cao hiệu suất làm việc, cải thiện chất lượng sản phẩm và dịch vụ, và tăng cường cạnh tranh trên thị trường.

Nào Tốt Nhất là trang web review đánh giá sản phẩm dịch vụ tốt nhất. Hãy truy cập Nào Tốt Nhất để khám phá thêm nhiều thông tin hữu ích và bài viết tương tự.

Có hàng triệu khách hàng Tiềm Năng đang xem bài viết này

Bạn muốn có muốn đưa sản phẩm/dịch vụ thương hiệu của mình lên website của chúng tôi

Liên Hệ Ngay!

Một Số Kinh Nghiệm Dạy Học Tích Cực Cho Giáo Viên Kinh Nghiệm Dạy Học Tích Cực Thầy Cô Nên Biết

Kinh nghiệm dạy học tích cực thầy cô nên biết

Giảng dạy theo phương pháp tích cực thực chất là tiếp thu mọi tinh túy của phương pháp giảng dạy truyền thống, đồng thời tích cực hóa việc giảng dạy và nhất là việc học tập của học sinh lên mức tối đa.

Có một thực tế đã qua đó là phương pháp dạy học truyền thống: Thầy giảng- trò nghe; thầy đọc – trò chép để từng bước vận dụng có hiệu quả việc dạy học theo phương pháp mới đó là phương pháp tổ chức có hiệu quả hoạt động học tập cho học sinh. Để thay đổi thói quen này tuy không phải là dễ nhưng hoàn toàn có thể làm được. Phương pháp dạy học tích cực hướng tới việc hoạt động hóa, tích cực hóa hoạt động nhận thức của người học, tức là tập kết và phát huy tính tích cực của người học chứ không phải là tập kết vào phát huy tính tích cực của người dạy, tuy nhiên để dạy học theo phương pháp tích cực thì thầy giáo phải nỗ lực nhiều so với dạy theo phương pháp thụ động.

1. Công việc của bạn sẽ không có một phương pháp duy nhất. Công việc này là luôn luôn học hỏi, lắng nghe và thay đổi vì vậy cho nên sẽ không có phương pháp nào tối ưu và duy nhất.

2. Mở rộng khái niệm của bạn về giảng dạy. Định nghĩa của bạn về giảng dạy nghĩa là gì? Định nghĩa của phụ huynh về dạy học là gì, của hiệu trưởng là gì? Từ sự khác nhau đó bạn hãy mở rộng và bổ sung những định nghĩa của mình về công việc giảng dạy.

3. Giảng dạy không có nghĩa là biết tất cả mọi thứ. Bạn không nhất thiết phải biết cả mọi thứ hoặc biết một cách chi tiết và cụ thể về một nội dung nào đó hoặc những vấn đề cao siêu về xây dựng và thiết kế chương trình… vì bạn không phải là một chuyên gia.

4. Hiểu được những gì mà người khác kì vọng ở bạn? Những gì mà hiệu trưởng, tổ trưởng bộ môn kì vọng bạn phải đạt được? Những mục tiêu của bạn trong vai trò một người giáo viên? Những kì vọng và mục tiêu của bạn có mỗi liên hệ như thế nào với mục tiêu chung của nhà trường?

5. Công việc của bạn là hướng dẫn quá trình nhận thức và học tập. Công việc của bạn không phải là lái người khác theo một cách nghĩ cố định mà là giúp người khác nghĩ theo cách của họ.

6. Bạn cần phải biết về quá trình học tập. Công việc của chúng ta đòi hỏi phải biến kiến thức thành quá trình thực hành. Tuy vậy bạn phải biết cách để đưa ra các chỉ dẫn trong các nhiệm vụ học tập hơn là mang đến cho học một kiến thức có sẵn.

7. Muốn hướng dẫn được một ai đó trong quá trình học tập, bạn cần xây dựng một lòng tin. Vì vậy lòng tin, mối quan hệ là yếu tố đầu tiên chứ không phải kiến thức.

8. Tạo ra môi trường an toàn cho việc thất bại và vượt qua thử thách, làm như nào để bạn tạo ra được điều đó? Hãy bắt đầu bằng việc suy ngẫm lại chính trải nghiệm của bản thân mình. Điều gì khiến bạn cảm thấy an toàn để vượt qua được những khó khăn thử thách.

9. Lắng nghe là nền tảng cơ bản của mọi kĩ năng, hãy học cách lắng nghe bằng nhiều giác quan khác nhau, công cụ khác nhau. Mỗi khi cảm thấy băn khoăn về một điều gì đó hãy đơn giản là lắng nghe

10. Chắc chắn rằng trong vai trò của mình, bạn đang hỗ trợ người học chứ bạn không phải đang giảng dạy cho người học. Hãy nói ít hơn 1/3 thời lượng của một giờ học. Hãy tin tưởng rằng bằng việc khuyến khích học sinh nói sẽ khuyến khích người học đặt ra nhiều câu hỏi hơn, khuyến khích học sinh sẽ suy nghĩ sâu hơn.

11. Hãy cố gắng lắng nghe sâu hơn, học sinh thực sự quan tâm đến vấn đề gì? Những giá trị nền tảng của học sinh là gì? Niềm mơ ước, hi vọng khát khao mà học sinh hướng đến?

12. Hãy tìm thấy niềm yêu thích trong công việc giảng dạy. Khi bạn phân vân rằng liệu bạn có nên quay trở lại lớp học, khi bạn cảm thấy nhớ những đứa trẻ, khi bạn muốn làm một điều gì đó mới mẻ. Đó chính xác là niềm vui của công việc giảng dạy.

13. Hãy để người học được tự mình làm việc. Khi bạn làm chủ được các kĩ năng của việc giảng dạy, khi đó công việc dạy học sẽ trở nên dễ hơn. Bạn hãy chuyển vị trí đó cho người học và hỗ trợ họ thay vì tự mình làm tất cả.

14. Muốn làm chủ được việc giảng dạy bạn phải thực hành và suy ngẫm thật nhiều. Nhớ rằng thời gian để trở thành một người có kĩ năng giảng dạy ít nhất phải qua 10.000 giờ thực hành. Hãy tìm những đồng nghiệp có cùng sở thích và cùng với họ luyện tập luyện tập và luyện tập không ngừng.

15. Hãy có các cuộc trao đổi chuyên môn về các vấn đề của người học, hãy đảm bảo rằng những cuộc họp chuyên môn đó thực sự có giá trị và cải thiện được các vấn đề của công việc trên thực tế.

16. Có những hoạt động chia sẻ về người học. Đây là một hoạt động khá phổ biến trong quá trình giảng dạy, hãy sử dụng các bài làm của học sinh, các hồ sơ thông tin của người học, các video về hoạt động giao tiếp của người học và cùng nhau phân tích các thông tin.

17. Đừng khiến cho mình trở nên quá bận rộn. Tôi biết đây là điều khó nhưng bạn buộc phải học, bạn đừng tham gia vào quá nhiều dự án, nhận quá nhiều trách nhiệm, làm quá nhiều các nhiệm vụ. Bạn cần thời gian để giảng dạy, suy ngẫm và thực hành. Hãy thử những lĩnh vực mới trong công việc giảng dạy hơn là làm các công việc khác.

18. Kiên nhẫn. Có rất nhiều những sự thay đổi trong trường học và nó sẽ lấy đi của bạn rất nhiều thời gian, bạn có thể từng bước giải quyết các công việc bằng cách lên kế hoạch cho nó. Bạn cần kiên nhẫn và không được nóng vội trong quá trình giải quyết các công việc. Đặc biệt khi làm việc với người học phải kiên nhẫn là cách để bạn giúp người học hoàn thành được các nhiệm vụ học tập.

19. Luôn tò mò, hãy luôn khát khao những điều mới mẻ, hãy luôn tò mò về mọi thứ xung quanh, hãy học bằng cách luôn đặt ra các câu hỏi mà không phán xét. Luôn suy ngẫm về các giả thuyết, tính chủ quan, các quan điểm… những trải nghiệm của bạn trong quá trình tư duy sẽ là hành trang cho công việc giảng dạy.

20. Luôn thể hiện sự bao dung. Bạn cần có lòng vị tha, bao dung với học sinh, với đồng nghiệp và với chính bản thân mình. Khi bạn có được điều đó, tự nó sẽ lan tỏa đến các trường học.

21. Kết hợp đánh giá của thầy với tự đánh giá của trò.

Trong dạy học, việc đánh giá học sinh không chỉ nhằm mục đích nhận định thực trạng và điều chỉnh hoạt động học của trò mà còn đồng thời tạo điều kiện nhận định thực trạng và điều chỉnh hoạt động dạy của thầy.

22. Dạy và học chú trọng rèn luyện phương pháp tự học.

Thầy cô tích cực xem việc rèn luyện phương pháp học tập cho học sinh không chỉ là một biện pháp nâng cao hiệu quả dạy học mà còn là một mục tiêu dạy học.

23. Dạy và học không qua tổ chức các hoạt động học tập của học sinh.

Dạy theo cách này thì giáo viên không chỉ giản đơn truyền đạt tri thức mà còn hướng dẫn hành động. Chương trình dạy học phải giúp cho từng học sinh biết hành động và tích cực tham gia các chương trình hành động của cộng đồng.

Còn đối với giáo viên thì niềm say mê học tập của học sinh luôn truyền cảm hứng cho các thầy cô giảng dạy hăng say và nhiệt tình hơn, các em sẽ cảm nhận được rằng mỗi lớp học là một thiên đường. Vì vậy, hơn bao giờ hết, việc đổi mới giảng dạy theo hướng tích cực hóa học sinh là thực sự cần thiết.

Top 10 Phong Cách Kiến Trúc Cho Các Startup Kinh Doanh Cafe

Nếu bạn có quầy cafe take away, hay 1 quán cafe tự phát, gian nhỏ cafe cóc mở ngay tại phòng khách nhà mình thì bạn có thể bỏ qua bài viết này vì nó vô dụng thôi. Không có phong cách kiến trúc nào hữu ích dành cho việc kinh doanh tạm bợ qua ngày. Nhưng hãy để dành sự nghiêm túc cho ý tưởng kiến trúc nếu bạn thật sự tâm huyết với đứa con cưng bạn mở ra kinh doanh đồ uống. Tất cả phong cách kiến trúc làm được cho quán cafe đều có thể áp dụng cho nhà ở, nhưng lối kiến trúc dùng cho nhà ở chưa chắc đã dùng được cho quán cafe. Phong cách kiến trúc quán cafe tạo nên một không gian, một thế giới mà ở nơi ấy người uống có thể thả mình vào, nhâm nhi đồ uống ưa thích hay chìm vào không gian của riêng mình với những cảm xúc và suy tư riêng. Không là nói quá khi cho rằng phong cách kiến trúc của quán ảnh hưởng trực tiếp đến doanh thu, thậm chí là thành bại của một startup mở quán bởi đây là yếu tố định hình phong cách phù hợp với tệp khách hàng mục tiêu, cùng với đồ uống sản phẩm tham gia vào giữ chân khách hàng quen thuộc và là một trong những điểm khác biệt ghi dấu ấn đậm nét trong tiềm thức khách hàng. Khi bạn đã xác định được nguồn lực tài chính nhất định, tệp khách hàng của quán rõ ràng thì hãy tham khảo ngay 10 phong cách kiến trúc cho quán cafe để vừa có phong cách vừa đạt hiệu quả tối đa.

Phong cách Vintage

Nếu bạn đầu tư với một số tiền hạn chế, mặt bằng kinh doanh nhỏ, khu vực kinh doanh không quá ồn ào và đặc biệt là sàn, tường cũ để lại đã xuống cấp một chút mà bạn lại không muốn vứt bỏ hết vào sọt rác để tân trang lại như mới thì việc đầu tiên hãy nghĩ tới phong cách Vintage.

Đặc trưng với sự pha trộn của một vài thiết bị mang màu sắc hiện đại vừa phải như tivi cũ, đèn trang trí hắt, điện thoại bàn ( không bao gồm máy tính bảng, ipad hay những gì quá hiện đại) pha lẫn với những món đồ mang màu sắc cũ kỹ như tủ đồ, lọ hoa cổ, bàn ghế tróc sơn, khung ảnh cũ, mảng tường tróc sơn đem lại không gian hoài niệm, nhẹ nhàng, giản dị và màu thời gian. Đồ đạc trưng bày là cổ nhưng phải thống nhất tính chất vùng miền, nếu là kiểu Việt Nam thì ưu tiên đồ gốm, sứ, sành kèm với đầu cát xét phích, xe đạp cũ ( có khi còn xin được) chi phí sẽ không quá cao nhưng phải cất công đi sưu tầm còn nếu nghiêng châu âu thì điện thoại số xoay, đĩa than, tranh treo cổ, đèn trùm cầu kỳ trên trần cùng thảm trải sàn phù hợp.

Chú ý là phong cách cổ kính mộc mạc còn đồ dùng thực chất vẫn phải tốt, chắc chắn bền, sạch sẽ và an toàn. Ánh sáng luôn tận dụng tối đa các khung cửa sổ với ánh nắng tự nhiên đi kèm với không gian quán thì các loại đồ uống cafe, trà hoa quả cùng với nhạc không lời hoặc nhạc nhẹ du dương sẽ là không gian hoàn hảo để hoài cổ.

Phong cách Modern

Vị trí ở gần trường đại học, công sở, khu trung tâm hành chính và nhắm tới tệp khách hàng trẻ, Freelancer, nơi tụ tập bạn bè cho lứa tuổi thanh thiếu niên với các đồ uống như các loại trà sữa, trà hoa quả, bạc xỉu, sinh tố thì đây là một phong cách chuẩn dành cho bạn rồi đó. Bằng việc đặt yêu cầu công năng lên hàng đầu, loại bỏ tất cả những chi tiết trang trí rườm rà cầu kỳ phức tạp. Các đường thẳng, các vật dụng viền cạnh thẳng đứng là một phần linh hồn đặc trưng của phong cách này. Do vậy mà modul bàn ghế, ảnh trang trí cũng rất phổ thông với giá thành hợp lý.

Phong cách modern tôn trọng sự đơn giản với các vật liệu bê tông, kính dưới ánh sáng tự nhiên còn gỗ được dùng để trang điểm nhẹ nhàng một vài vị trí cùng với đồ vật bàn ghế kê thẳng hàng ngăn nắp tạo nên sự dễ chịu, tinh tế và rất rất khó để cảm thấy bị lỗi thời theo thời gian.

Phong cách Scandinavian

Phong cách Scandinavian còn được gọi là phong cách Bắc Âu. Đây là phong cách phù hợp quán không gian nhỏ hẹp đặc trưng với sự đơn giản, tinh tế trong thiết kế và bài trí dùng màu trắng là chủ đạo từ đó lại tạo không gian và cảm giác thoải mái rộng rãi cho người sử dụng. Tương tự phong cách hiện đại thì phong cách Bắc âu phù hợp với đại đa số khách hàng trẻ, dân văn phòng và người làm việc online hay check in sang chảnh nhưng nó nghiêng một chút sang yên lặng thanh bình hơn.

Phong cách kiến trúc từ Bắc Âu nên cảm hứng được lấy từ khung cảnh mùa đông phủ tuyết trắng trên những mảng tường, đồ dùng nội thất mang vẻ đẹp kiêu kỳ, tinh tế nhưng phóng khoáng, tự do. Kết hợp với đó là màu xanh dương của đại dương tạo nên cặp màu ấn tượng nhấn nhá đan xen rất dễ chịu. Đồ dùng thường là chất liệu gỗ đơn giản (đặc biệt là gỗ sồi, gỗ tếch là hoàn hảo nhất) cùng với một số loại đá màu gam trầm kết hợp với lò sưởi, đèn trang trí đặc trưng và gần như rất ít khi dùng hoa văn.

Phong cách cafe sân vườn

Nghe thì dễ, nhưng không phải khiêng nhiều cây to, trồng nhiều vạt cỏ, nuôi nhiều cá lớn là ra được cafe sân vườn mà chủ nhà phải thuê được Kiến trúc sư chuyên nghiệp, phải có sự tính toán chi li cẩn thận từng lối đi, từng chỗ ngồi, từng view cảnh thậm chí phải để ý tới việc cân bằng nhiệt độ cho các chỗ ngồi vào ngày nắng, ngày mưa, ngày lạnh ngày nóng từ đó mới có sự hợp lý cho người sử dụng.

Phong Contemporary

Đối với dân ngoại đạo thì Phong cách Contemporary – Phong cách đương đại hơi giống phong cách Modern – phong cách hiện đại. Đối tượng khách hàng cũng gần tương tự cũng là người làm việc tự do, thanh niên ngồi nhóm hàn huyên, hay chị em văn phòng tụ tập. Thực ra chỉ khác một chút là phong cách Hiện đại chỉ dùng đường thẳng, thì phong cách Đương đại linh động hơn với những đường cong, đường vòng cung và có phá cách trong một số bố cục hình khối. Màu sắc cũng không chỉ là màu trắng sứ mà có thể đệm thêm những màu khác hài hòa, dịu mắt kết hợp với bàn ghế đồng bộ mang một chút cá tính sẽ tạo ra không gian riêng cho từng vị trí ngồi riêng biệt.

Phong cách Industrial

Phong cách công nghiệp mang đầy đủ những đặc trưng của 2 từ ” Công nghiệp” nhanh, mạnh mẽ, dứt khoát, cá tính, hiệu năng đặt lên hàng đầu. Phù hợp với những bạn trẻ, những quán cafe có nhạc sống, những nơi đông đúc, tập trung đông người với không khí náo nhiệt ồn ào. Phong cách Industrial dùng nhiều những chi tiết đơn giản có thể là mô phỏng nhà xưởng cũ, có thể là gạch thô không trát, tường sơn giả bê tông hay không làm thạch cao trần mà để lộ nguyên hệ thống hút mùi, điều hòa chữa cháy một cách hầm hố.

Gỗ bê tông, kim loại sơn đen mờ để thô lộ ra ngoài không che phủ, các chi tiết trang trí nếu vừa đủ sẽ khiến liên tưởng đến các công xưởng nhà máy xí nghiệp còn nếu phá cách theo phong cách ” ngầu” thì có thể sơn gravity, vẽ đầu lâu, lửa, bánh răng, xích.v.v.. sẽ tạo ra những nét hầm hố và nhắm tới tệp khách hàng trẻ trung giải phóng đam mê

Phong cách Japanese

Cần phải hiểu rõ, phong cách Nhật Bản không thực sự được công nhận là một trường phải kiến trúc mà là một dạng kiến trúc mang rất nặng dấu ấn của Nhật Bản. Hiểu một cách tương tự thì bạn thấy tất cả các bài hát sáng tác của Nhạc sĩ Trần Tiến đều rất hay, tuyệt vời nhưng không thể trở thành một dòng nhạc như dòng Nhạc Trịnh ( Trịnh Cộng Sơn) được.

Đặc điểm chung của các quán cafe phong cách Nhật bàn thường là những chiếc bàn ngồi bệt, không có ghế mà dùng tấm đệm ngồi; bàn ghế gỗ, nền nhà lát gỗ hoặc gạch giả gỗ; màu sắc nội thất là để tạo ra không gian chuẩn thưởng thức trà đạo Nhật. Nếu phục vụ cafe thì lại bổ sung một khu vực không gian có ghế cao bằng gỗ để phù hợp với thức uống. Một không gian hoàn hảo cũng là điều kiện lý tưởng cho giới trẻ thưởng thức đồ uống, tụ tập bạn bè check in và selfie sang chảnh.

Nếu cầu kỳ và không gian cho phép bạn cũng có thể sắp xếp các tấm màn che mỏng để đảm bảo sự riêng tư. Đèn lồng, dây đèn led, cá Koi, tranh núi Phú Sĩ, màn che kiểu Nhật và đương nhiên không thể thiếu một chút hình ảnh hoặc hoa anh đào sẽ khiến khung cảnh được trọn vẹn.

Phong cách indochine

Có một phong cách không phải là thuần không gian Việt cổ mà lai lai Việt Nam, Lào, Campuchia rồi pha một chút của Pháp tân tiến phóng khoáng lãng mạn. Chất liệu chủ yếu là gỗ, mây tre đan, nứa hay gạch nung tạo thành một không gian thuần chất Á Đông. Nếu không quan sát kỹ bạn sẽ bị lần với phong cách Vintage, nhưng có thể nhận ra với họa tiết hoa văn á đông của thế kỷ 20 cùng gạch Bông cùng hình ảnh tượng phật, phù điêu hay đồ chạm khắc thủ công sẽ giúp bạn không bị nhầm lẫn.

Cái hay của phong cách Đông Dương là bạn có thể tận dụng những căn nhà cấp 4 cũ, xử lý khéo léo không cần tạo ra một không gian thoáng rộng mà vẫn giữ nguyên lại các bức tường ngăn dọc ngang lối tạo ra một không gian riêng tư chủ đích cho 2 đến 3 người ngồi vừa phải. Do đó, nếu khéo léo hoặc thuê được một Kiến trúc sư cái tầm và có tài thì bạn sẽ tiết kiệm được kha khá chi phí cải tạo bằng việc tận dụng được mặt bằng và hiện trạng sẵn có của công trình bạn thuê.

Phong cách Tropical

Việt Nam thuộc khu vực khí hậu nhiệt đới nóng ẩm gió mùa quanh năm mưa nhiều. Vậy thì phong cách kiến trúc Tropical sinh ra từ Hawaii, Fiji hay vùng bờ biển Caribe là hoàn toàn phù hợp với các quán cafe ven hồ, ven biển nước của ta. Với Tropical Style người thưởng thức sẽ cảm nhận được những làn gió biển nhẹ nhàng, hình ảnh biển xanh mấy trắng với bãi cát trải dài êm đềm dễ chịu.

Đồ đạc nội thất trưng bày cũng mang màu sắc tươi tắn náo nhiệt, màu trắng và màu xanh đại dương đặc trưng trang nhã hài hòa kết hợp với cọ, dừa hoặc các cây xanh nhỏ, hoa nhiệt đới, một ít vỏ sò cho các không gian bé sẽ tạo ra được nét đặc trưng cần thiết hay đồ trang trí mang hơi hướng biển sẽ là sự kết hợp tuyệt vời.

Phong cách library

Bản chất của khi nhâm nhi cafe, nếu không có bạn hiền, không phải là những cuộc trò truyện tán gẫu thì đọc báo, đọc sách là thói quen của hầu hết chúng ta. Nếu bạn nhắm tới những người yêu sách, những doanh nhân, những tri thức cần yên tĩnh suy nghĩ, đọc sách và quán của bạn lại ở trong ngõ hẻm yên tĩnh thì đây chính là phong cách phù hợp.

Trong quá cafe sách thì chủ đạo phải là một khối lượng sách đủ lớn để người đọc có thể thoải mái lựa chọn lĩnh vực ưa thích đồng thời việc tìm, tân trang làm mới đầu sách cũng quan trọng không kém gì việc nâng cấp sáng tạo ra một loại đồ uống mới. Không giản không quá cầu chỉ, chỉ cần gọn gàng tinh tế thật đầy đủ ánh sáng với các góc ngăn chia phù hợp thì bạn sẽ là nơi dừng chân của rất nhiều độc giả trung thành yêu thích đọc sách. Ngoài ra còn cái quan trọng nữa là góc nhỏ riêng tư của mỗi vị khách phải hạn chế giao thông qua lại làm phiền bởi ai cũng vậy khi đã tập trung thì rất ghét có ng đi lại xung quanh hay đứng sau lưng nhìn chằm chặp.

Trong chuyên ngành kiến trúc, người ta có thể kể tên đến cả vài chục thậm trí là cả trăm phong cách. Nhưng biết nhiều không chắc đã giỏi, tinh thông mới gọi là hay vậy nên ngay khi bạn bắt đầu lên ý tưởng concept cho dự án startup của mình hãy nghiên cứu và lựa chọn phong cách kiến trúc để định hình tệp khách hàng mục tiêu dựa trên nguồn lực sẵn có của mình. Đương nhiên, bài viết này lựa chọn ra 10 phong cách phù hợp nhất và tôi tin rằng nó đã đủ bao quát phần lớn các nhu cầu tìm hiểu mà các Chủ đầu tư cần biết. Còn nếu bạn cần biết nhiều phong cách hơn hay tư vấn sâu hơn. Hãy gọi một kiến trúc sư có tài thực sự và đừng mặc cả quá nhiều chi phí thiết kế /1m2 vì họ mất 5 năm cuộc đời để học cách làm cho bạn một quán cafe đẹp.

Đăng bởi: Đỗ Vũ Bình

Từ khoá: Top 10 phong cách kiến trúc cho các startup kinh doanh cafe

6 Kinh Nghiệm Giúp Học Sinh Tiểu Học Đổi Các Đơn Vị Đo Mà Giáo Viên Nên Biết

Ngay từ lớp 1, học sinh đã được làm quen với đơn vị đo độ dài là cm, biết đọc, viết và đo các đoạn thẳng hoặc các vật có độ dài dưới 20cm và đơn vị đo thời gian. Lớp 2,3 các em dần dần làm quen lần lượt với các đơn vị đo độ dài, đơn vị đo khối lượng, đơn vị đo thời gian và dung tích (lít), biết thực hành cân, đo và đổi một số đơn vị đo đã học. Lớp 4 học sinh được hoàn chỉnh bảng đơn vị đo khối lượng, đo độ dài, đo thời gian (từ giây đến thế kỷ), được học các đơn vị đo diện tích từ mm2 →m2 và bước đầu biết đổi các đơn vị đo đơn giản. Lớp 5: hoàn chỉnh bảng đơn vị đo diện tích, được biết về một số đơn vị đo thể tích thường dùng và phép đổi đơn giản, củng cố toàn bộ hệ thống các đơn vị đo lường thông qua nhiều tiết luyện tập. Chương trình đo lường lớp 5 chiếm tỷ lệ lớn hơn so với chương trình đo lường của các lớp dưới, rèn kỹ năng đổi đơn vị nhiều hơn và mang tính tổng hợp hơn. Mặt khác lớp 5 học sinh đã được học đến số thập phân nên các dạng bài tập cũng phong phú hơn, phức tạp hơn. Và bài viết sau đây sẽ giúp bạn tìm hiểu về kinh nghiệm giúp học sinh tiểu học đổi các đơn vị đo lường.

Đánh số thứ tự từ 1 đến 7

Giáo viên chỉ học sinh đánh số thứ tự từ 1 đến 7. Đổi từ lớn đến nhỏ lấy số lớn trừ nhỏ còn lại bao nhiêu số thì thêm bấy nhiêu số 0. Còn đối với đổi từ nhỏ đến lớn cũng trừ như vậy và còn lại bao nhiêu thì bớt bấy nhiêu số 0. Tương tự với đổi đơn vị diện tích thì sau khi trừ còn bao nhiêu nhân 2 lên để biết bớt hay thêm bao nhiêu số 0.

Chú ý: Các bảng đơn vị tính đều có 7 đơn vị. Khi học sinh đổi tránh nhầm lẫn thì giáo viên nói học sinh viết ra nháp và đánh số thứ tự. Sẽ không thể nhầm được dù đổi ngược hay xuôi.

Dạy các con nhớ thứ tự đơn vị đo và dạy cách đổi trên cơ sở quy tắc

Đánh số thứ tự từ 1 đến 7

Dạy các con nhớ thứ tự đơn vị đo.

Đơn vị đo độ dài: mm, cm, dm, m…

Đơn vị đo diện tích: mm^2, cm^2, dm^2, m^2…

Tương tự cho đơn vị thể tích.

Dạy cách đổi trên cơ sở quy tắc: Hai đơn vị đo độ dài liền nhau hơn, kém nhau 10 lần. Diện tích 100 lần. Thể tích 1000 lần nên khi chuyển đổi ta chỉ cần đọc thuộc và thêm số hoặc bớt số hoặc di chuyển dấu phẩy.

Ví dụ:

35 dm đổi ra đơn vị cm thì làm như sau 35 dm = 35,0 dm.

Dời dấu phẩy sang bên phải một chữ số được 350cm. Tương tự, đổi ra đơn vị mm thì dời dấu phẩy sang bên phải hai chữ số.

35dm sang đơn vị m thì dùng cách dời dấu phẩy trong số thập phân sang trái một chữ số. 35dm = 3,5m.

Hai đơn vị đo diện tích liền nhau hơn, kém nhau 100 lần. Cũng làm như trên nhưng dời dấu phẩy sang bên phải hoặc trái hai chữ số.

Hai đơn vị đo thể tích liền nhau hơn, kém nhau 1000 lần. Cũng làm như trên nhưng dời dấu phẩy sang bên phải hoặc trái ba chữ số.

Chú ý: nếu khi dời dấu phẩy mà thiếu chữ số thì chữ số đó được thay bằng số 0.

Dạy các con nhớ thứ tự đơn vị đo và dạy cách đổi trên cơ sở quy tắc

Cần nhớ kĩ 2 nguyên tắc đổi như sau.

Dạy các con nhớ thứ tự đơn vị đo và dạy cách đổi trên cơ sở quy tắc

1. Khi đổi từ đơn vị lớn sang bé thì thực hiện tính nhân. Từ bé sang lớn thì tính chia.

2. Xác định được mối quan hệ giữa hai đơn vị đo cần đổi (xem gấp bao nhiêu lần) để thực hiện các tính nhân hay chia.

Chia làm 4 dạng

Đơn vị từ lớn ra bé thì nhân

Từ bé ra lớn thì chia

Từ 1 đơn vị ra hai đơn vị hay từ 2 đơn vị ra 1 đơn vị thì hướng dẫn học sinh kẻ bảng đơn vị đo ra rồi lần lượt điền các chữ số tương ứng với giá trị đơn vị đo.

Cần nhớ kĩ 2 nguyên tắc đổi như sau.

Đây là cách dễ hiểu nhất cho học sinh kém.

Phân loại bài tập đổi đơn vị đo lường

Chia làm 4 dạng

Để rèn luyện kỹ năng đổi đơn vị đo cho học sinh trước hết giáo viên phải tìm hiểu kĩ nội dung, yêu cầu của sách giáo khoa từ đó phân loại được các bài tập về đổi đơn vị đo lường. Có thể chia các bài tập về đổi đơn vị đo lường bằng nhiều cách khác nhau nhưng tôi căn cứ vào quan hệ của 2 đơn vị liền nhau trong các đơn vị đo để có thể chia thành 4 nhóm bài như sau:

Loại thứ nhất: Đổi đơn vị đo độ dài và khối lượng

Loại thứ hai: Đổi đơn vị đo diện tích.

Loại thứ ba: Đổi đơn vị đo thể tích.

Loại thứ tư: Đổi đơn vị đo thời gian.

Trong mỗi nhóm bài trên đều có đủ các bài tập.

Phân loại bài tập đổi đơn vị đo lường

Phương pháp giảng dạy thích hợp

Phân loại bài tập đổi đơn vị đo lường

Như chúng ta đã biết các dạng bài tập về đơn vị đo lường lớp 5 được sắp xếp từ đơn giản đến phức tạp, từ các bài dạng đổi đơn vị đo lường đơn giản để củng cố lý thuyết rồi nâng cao dần đến các bài tập đổi đơn vị đo phức tạp. Vì vậy muốn nâng cao chất lượng đổi đơn vị đo lường giáo viên phải giúp học sinh:

Nắm vững từng bảng đơn vị đo. Thuộc thứ tự bảng đó từ nhỏ đến lớn và ngược lại từ lớn sang nhỏ.

Nắm vững được quan hệ giữa 2 đơn vị đo lường liền nhau và giữa các đơn vị khác nhau.

Xác định loại bài và biết cách chuyển đổi đơn vị đo.

Đăng bởi: Thị Yên Nguyễn

Từ khoá: 6 Kinh nghiệm giúp học sinh tiểu học đổi các đơn vị đo mà giáo viên nên biết

Cách Nuôi Chó Mặt Xệ (Pug) Hiệu Quả Dành Cho Người Chưa Có Kinh Nghiệm

Tìm hiểu về giống chó Pug Nguồn gốc chó Pug

Chó Pug hay còn gọi là chó mặt xệ, có nguồn gốc từ Trung Quốc. Vào thế kỷ 16, chúng được đưa đến vào Châu Âu; sang đến thế kỷ 19. Những chú chó này đã trở thành thú cưng của Nữ Hoàng Victoria.

Từ đó, giống chó này ngày càng nổi tiếng. Ngoài ra, vào năm 2004, đã có một chú chó Pug giành được giải Nhất trong sự kiện World Dog Show.

Các màu lông chó Pug phổ biến

Theo tiêu chuẩn của American Kennel Club thì chó Pug được công nhận với 2 màu lông phổ biến là màu nâu vàng và đen.

Tuy nhiên theo tiêu chuẩn của FCI thì chó Pug có thể có tới 4 màu mà bạn thường thấy như: Nâu vàng, đen, mơ, màu bạc.

Đặc điểm ngoại hình chó Pug

Giống chó này có khá nhiều nếp nhăn trên khuôn mặt, mắt tròn và lồi, đuôi xoăn, mõm ngắn cùng bộ lông mềm mịn với nhiều màu khác nhau.

Cơ thể chúng khá ngắn, cao từ 26-42 cm, trông khá giống một cục thịt tròn; cân nặng dao động từ 6-8kg.

Đặc điểm tính cách

Một số ưu điểm trong tính cách của chó Pug phải kể đến như vui vẻ với trẻ nhỏ, hiếu khách, trung thành và sống tình cảm nên rất cần sự quan tâm từ chủ nhân. Chó Pug cũng hay ghen tỵ, giận dỗi nếu bạn để ý những vật nuôi khác nhiều hơn chúng.

Cách nuôi chó Pug Thức ăn của chó Pug

Chó Pug hay bất cứ loại chó nào cũng cần nên bổ sung protein, chất béo từ những thực phẩm như: Thịt, nội tạng, trứng,…hay từ các loại hạt, đồ đóng hộp. Nếu lo ngại thiếu chất béo, bạn có thể bổ sung vào thức ăn của chó mỡ cá, mỡ gà hoặc dầu thực vật khi cho ăn.

Chó Pug là một loài tham ăn nên không khó bổ sung vitamin, chất xơ từ các loại rau củ như: Rau xanh, đậu xanh, đậu hà lan, cà rốt, khoai lang, khoai tây, bông cải xanh, bí xanh, bí đỏ, các loại trái cây,…

Chế độ dinh dưỡng của chó Pug theo giai đoạn

Đối với chó Pug từ 2 đến 3 tháng tuổi

Đây là giai đoạn này chó Pug con mới bắt đầu tập ăn, vì vậy bạn nên cho chúng ăn đồ loãng và xay nhuyễn. Sau bữa ăn, bạn có thể cho chúng uống thêm sữa ấm. Khẩu phần ăn giai đoạn này là 4 bữa/ ngày và thời gian giữa mỗi bữa ăn cách đều nhau.

Một lưu ý nhỏ dành cho bạn là bạn không được cho chúng ăn đồ sống, xương cũng như các thực phẩm như tôm, cua, cá,…

Đối với chó Pug từ 3 đến 6 tháng tuổi

Đối với chó Pug trưởng thành

Giai đoạn này chó Pug rất dễ béo phì, vậy nên bạn cần kiểm soát lượng thức ăn của chúng bởi chúng rất ham ăn. Thông thường, bạn chỉ cần cho Pug ăn 2 bữa/ ngày là đủ.

Cách chăm sóc, vệ sinh chó Pug

Khi chăm sóc những chú chó mặt xệ, bạn nên chú ý những điểm sau:

Lau các nếp gấp trên mặt chó mỗi tuần một lần. Những nếp gấp này có thể dính nước bọt, bụi bẩn cũng như thức ăn gây kích ứng cho chó và khiến chúng bốc mùi khó chịu. Bạn chỉ cần dùng tăm bông thấm ít nước ấm sau đó lau dọc theo các nếp gấp quanh mũi và mắt chó là được.

Chải lông cho chó 1-2 lần/ tuần. Giống chó này rất dễ rụng lông, để giữ cho chúng có bộ lông thật khỏe mạnh, bạn nên chải lông chúng mỗi tuần một hoặc hai lần. Bạn có thể chải bằng lược chải lông chó hoặc bàn chải chuyên dành cho chó khi rụng lông.

Làm vệ sinh tai cho chó bằng loại dung dịch đặc biệt một lần/ tuần. Tai của chó Pug cũng là điểm rất dễ tích tụ bụi bẩn.

Vậy nên, bạn cần vệ sinh tai cho chúng mỗi tuần một lần bằng cách nhỏ dung dịch đặc biệt vào tai chó, tiếp đến dùng bông gòn lau sạch. Bạn cần chú ý không đẩy bông gòn quá sâu vào tai chó vì điều này sẽ dẫn đến tổn thương cho tai của chúng.

Cắt móng cho chó. Vì chó pug không mài móng nên bạn cần định kỳ cắt móng cho chúng. Bạn cần dùng kìm bấm móng dành cho chó để tránh làm hư móng; khi cắt, bạn cắt vào bên dưới phần mềm ở giữa móng, gọi là tủy móng.

Các vấn đề về sức khoẻ chó Pug thường gặp

Do cấu trúc của hộp sọ nên việc khó thở là thường thấy ở chó Pug khi trời nóng hoặc chạy nhảy nhiều. Khi thấy mũi, miệng chó sủi bọt thì bạn nên đưa chó đến cơ sở thú y để khám kịp thời.

Bên cạnh đó, bạn nên vệ sinh da của chó thường xuyên, nhất là các nếp nhăn bỏi sẽ rất dễ gây bệnh về da ở sâu bên trong nếp nhăn.

Chó Pug thường gặp các vấn đề về mắt như: Khô mắt, đục thủy tinh thể, viêm kết giác mạc dẫn đến mù lòa và hay bị những vật sắc nhọn làm tổn thương.

Do chó Pug ăn khá nhiều, nên vấn đề béo phì là không thể tránh khỏi, khiến chúng lười vận động, ục ịch. Vì vậy bạn cần cho chúng đi dạo thường xuyên, điều chỉnh chế độ ăn phù hợp.

Như những loài chó khác, chó Pug cũng gặp vấn đề với bọ chét làm xuất hiện vết trầy xước quá mức, chó thường xuyên liếm hoặc cắn lông, rụng lông.

Lưu ý khi nuôi chó Pug

Pug là giống chó năng động trong thời gian ngắn bởi chiếc mũi tẹt của chúng khiến việc làm mát cơ thể khi vận động trở nên khó khăn. Bạn nên cho chó đi dạo 1-2lần/ngày và chơi các trò chơi như trò nhặt đồ vật, kéo co hay đuổi bắt trong nhà hoặc trong sân.

Một số lưu ý dành cho bạn khi nuôi chó Pug:

Advertisement

Không cho chó tiếp xúc với thời tiết cực đoan.

Dùng đai yếm cho chó pug.

Tạo khoảng không gian riêng cho chó pug trong nhà.

Cố định lịch sinh hoạt hàng ngày của chó.

Đưa chó Pug đi khám hai lần/năm và tiêm ngừa đầy đủ.

Kinh nghiệm mua chó Pug Bảng giá chó Pug

Chó Pug thuần chủng: Giá từ 6-8 triệu đồng.

Chó Pug được nhân giống trong nước: Giá từ 10-12 triệu đồng.

Chó Pug được nhập khẩu từ các trại chó Thái Lan: Giá từ 12-25 triệu đồng.

Chó Pug được nhập khẩu từ châu Âu: Giá từ 42-60 triệu đồng.

Lưu ý khi mua chó Pug

Trước khi mua chó Pug, bạn cần biết một số lưu ý sau:

Tìm hiểu về giá chó Pug trước khi đi mua.

Nhờ người có kinh nghiệm đi cùng giúp bạn phân biệt những chú chó thuần chủng và lai tạp. Đồng thời nhờ họ tư vấn về cách chăm sóc cũng như kinh nghiệm nuôi chó Pug.

Tìm được một địa chỉ uy tín để mua chó Pug là điều cần thiết để tránh bị lừa.

Đây là điều quan trọng nhất bạn nên làm nếu muốn mua được chó Pug giá chuẩn. Ít nhất, bạn nên biết chó Pug mặt xệ giá bao nhiêu trên thị trường? Có bao nhiêu loại giá? Phụ thuộc vào những yếu tố nào? để biết cách chọn lựa.

Cập nhật thông tin chi tiết về Mẫu Sáng Kiến Kinh Nghiệm Chuẩn Mẫu Sáng Kiến Kinh Nghiệm Dành Cho Giáo Viên trên website Ppvf.edu.vn. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!